کلوگری

معرفی (پری خانه ی تاریک) در سایت مرور

 

حمیدرضا اکبری شروه

سایت مرور

(پری خانه ی تاریک) مجموعه ای با واژگانی سیال ، از ذهن شاعری جنوبی برخاسته که پریشان جلوه می کند. با پارادوکس هایی شاعرانه که ذهن را در رو نگاه می دارد ، به حدی که خواننده با خوانش شعرها دوست دارد ، دو باره به امر خوانش بپردازد؛ البته این رو نگه داشتن نه از جهت معنایی بلکه به سبب رسیدن به نوعی تاویل می باشد که از دوبار خواندن به آن می رسیم.

تو آبی

اما خیلی خشک

که نمی چکد از لبت

بوسه ی کوچکی

در جهان بزرگ

(از شعر عاج مورچه )

بانوی شاعر در استراتژی چیدمان ذهنی خود نیز از کلمات، تعریفی روانکاوانه دارد و از این رو به واسازی واژگان می پردازد و به قولی معنا تولید می کند واز این یگانگی متن به در می آید و به نوعی بینامتنی دچار می شود.

که از تلویزیون تو

صحنه های عجیبی پخش می شود

صحنه ی برف شدنم

در بندر عباس کره ی ماه

بعداً فهمیدم که مرغ نبود

مارمولک تپل شکم گرفته بود

روی این دیس برنجی که اصلاً

برنجی در آن نبود

(از شعر پری خانه ی تاریک)

با گذشت از طرح مسائل گفته شده شاعر جاذبه ای بین کلمات بوجود می آوردکه هم نشینی خطی را در پی دارد تا آنجا که خواننده پس از قرار گرفتن در مسیر خطی شعر ها به دو محور جانشینی و هم نشینی در زبان می رسد. در محور هم نشینی مناسبات واژگان در ارتباط با یکدیگر سنجیده می شوند، یعنی نقش ویژه ای که هر واژه در هم نشینی با واژه دیگر می یابد تا پیام را به گیرنده برساند. هرچند که ما شاهد این موضوع خواهیم بود که رابطه ای بین جوهره معنایی متن و لایه های زیرین زبان، ساخت را فهم پذیرتر و شعر را به سویه ای کامل کشانده است. البته بقول فوکو یک متن می تواند لایه های معنایی متعددی داشته باشد.

لق شده گردنم

سوخته سیب دره لبام

بوسه ات

جهنم مذابی به حلقم ریخت

تلخی تو ....

(از شعر مار نویسنده)

موضوع دیگر بعد روایتی شعر ها می باشد که روایتی موازی در تمام سطرها مشهود است و سیالیت خود را حفظ کرده و این به مقوله فرم دهی و مدرن نگاه داشتن مجموعه کمک شایانی می کند.

با نیروی جاذبه جنسی زمین

کره خر خاکی کوچولو

که رو در رو اثر اگر می داشت

خیلی به حالم موثر بود

من جسم رو بروی تو می شدم

معلوم نیست پیامبر خصوصی گرفته ای

یا داری از تاری می زنی

 که فردا صدا می دهد

(از شعر تداعی آزادی)

و آخرین موضوع می تواند ساختار شکنی متن در این مجموعه باشد . دریدا ساختار شکنی را به منزله شیوه ای برای آشکار ساختن تعبیر های چند گانه از متون را مطرح می نماید و اظهار می کند :متن به طور طبیعی دارای ابهام می باشد ، بدیسان رسیدن به معنایی نهایی وکامل آن امری غیر ممکن است ؛ وی ادامه می دهد که زبان یا متون باز تاب و انعکاس طبیعی جهان نیست ، بلکه متن را شکل  دهنده و سازنده تعبیر ها از جهان می داند و اعتقاد دارد متون این امکان را ایجاب می کند که ما وا قعیت را بفهمیم به نظر دریدا ؛ انسان به نقطه پایانی تعبیر یک متن نمی رسد ، برای او هر متن نشانگر تنوع و تفاوت های معنایی است و چیزی ثابت نیست.

به این لب نرسید

که کوتاه شده ام

دستم به دکمه ی اول تو نمی رسد

که جهان را دوباره از آنجا

باز کنم.

 

+   زری شاه حسینی ; ٦:۱٩ ‎ب.ظ ; ٦ خرداد ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir